ชื่อโครงการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน ใช้งานสำหรับหอฟักผู้ป่วยใน