ชื่อโครงการบ้านผู้สูงอายุนครราชสีมา
ประเภทลูกค้าอื่นๆ
รายละเอียดติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนแบบสมผสาน Solar Hybrid System 
ใช้ Solar Collector 15 แผง , Heat Pump 17 Kw. 1 เครื่อง และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 2,000 ลิตร 1 ใบ