ชื่อโครงการSoneva Kiri Koh Kood
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน กำลังการผลิต 15,000 ลิตร
เพื่อใช้สำหรับลิ้งชิ้นส่วนในการะบวนการผลิต