ชื่อโครงการEastiny Resort & Spa
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดติดตั้ง Heat Pump ขนาด 35 Kw. จำนวน 1 เครื่อง
ถังเก็บน้ำร้อนขนาด 4,000 ลิตร 1 ใบ สำหรับใช้งานในห้องพักจำนวน 105 ห้อง