ชื่อโครงการSolitaire Bangkok
ประเภทลูกค้าโรงแรม
รายละเอียดSolitaire Bangkok โรงแรมใหม่ในสุขุมวิท เลือกใช้ เครื่องทำน้ำร้อนจาก Heat Pump ขvง Triple E
ขนาด 18 kw. จำนวน 2 เครื่อง  และถังเก็บน้ำร้อน ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ