ชื่อโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ประเภทลูกค้าโรงพยาบาล
รายละเอียดติดตั้งระบบน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน สำหรับใช้ในอาคารห้องพักผู้ป่วยใน